Disclaimer

Lees dit even door...

ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE

 

Bedankt dat je ons gevraagd hebt om een geschikte kandidaat voor je te werven en te selecteren. Wij gaan graag voor je aan de slag! Ga je akkoord met ons voorstel ‘Werving & Selectie’? Dan heb je met ons een overeenkomst gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als we in deze voorwaarden over ‘wij’ of ‘Skout’ spreken, bedoelen wij daarmee ‘Skout Arbeidsbemiddeling’. Staat er ‘je’ of ‘jij’, dan bedoelen wij daarmee de (rechts)persoon die als opdrachtgever gebruik maakt van onze diensten. Dat vinden wij wel zo vriendelijk.

Hartelijke groet,

Natascha Jonkers en Désirée Mohrmann

 

Geldigheid en verhouding tot andere afspraken

1.             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. Dit betekent dat jouw algemene voorwaarden niet gelden.

2.             Spreken onze algemene voorwaarden de overeenkomst of andere schriftelijke afspraken tegen? Dan gaat de overeenkomst of de andere schriftelijke afspraak voor.

 

Aanpassing overeenkomst of wijziging functieprofiel

1.          Komen we er tijdens de werving en selectie van kandidaten achter dat de overeenkomst moet worden aangepast? Dan maken wij samen met jou andere of aanvullende, schriftelijke afspraken. Natuurlijk laten wij jou van tevoren weten als de aanpassing invloed heeft op onze vergoeding of de termijn voor het werven en selecteren van kandidaten.

2.            Als wij al voor je aan de slag zijn gegaan en je besluit dat er toch een kandidaat met een ander functieprofiel nodig is, betekent dit dat wij extra werk moeten verrichten. Voor zo’n wijziging mogen wij je een extra vast bedrag van € 4.500,- in rekening brengen.

Wanneer eindigt de overeenkomst?

1.            De overeenkomst eindigt automatisch als:

§  je met de kandidaat overeenstemming hebt bereikt over de arbeidsvoorwaarden; of

§  op de einddatum die in de overeenkomst staat, tenzij er nog een exclusiviteitsperiode van toepassing is. In dat geval eindigt de overeenkomst pas als die exclusiviteitsperiode is geëindigd.

2.            Behalve als wij daar schriftelijk iets anders met elkaar over afspreken, is het niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

3.            Beëindig je de overeenkomst met ons voortijdig en hebben wij nog geen geschikte         kandidaat voor je geworven en geselecteerd? Dan vergoed je ons een vast bedrag van € 4.500,-.

4.            In de volgende situaties kun je of kunnen wij de overeenkomst direct beëindigen:

§  bij surseance van betaling van jou of van ons;

§  bij jouw of ons faillissement;

§  als jouw of onze onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

      De beëindiging moet schriftelijk gebeuren. Wij hoeven jou in zo’n situatie nooit schadevergoeding te betalen of een vergoeding die je al aan ons betaald had, terug te geven.

 

Exclusieve opdracht

1.         Het is voor ons belangrijk dat je alleen aan ons de opdracht geeft om een geschikte kandidaat    te werven en te selecteren. Daarom spreken wij voor elke overeenkomst die wij met je sluiten een exclusiviteitsperiode af. Alleen wij mogen tijdens die periode kandidaten voor jou werven, selecteren of voorstellen.

2.         Kom je tijdens deze exclusiviteitsperiode op wat voor een manier dan ook in contact met een     mogelijke kandidaat voor de openstaande vacature? Dan beschouw je deze persoon als een        kandidaat die wij hebben voorgedragen. Je verwijst hem of haar dan naar ons voor meer informatie over de vacature en het selectietraject.

3.         Als de exclusiviteitsperiode niet in de overeenkomst staat, is deze 3 maanden of langer als er     nog kandidaten in de procedure zitten.

4.         Neem je tijdens de exclusiviteitsperiode iemand aan die wij niet aan jou hebben voorgesteld?     Dan betaal je ons de fixed fee uit het voorstel ‘Werving & Selectie’ waarmee je akkoord bent gegaan.

 

Do’s and don’ts

1.         Wij stellen alleen kandidaten aan je voor die wij van tevoren geïnformeerd hebben over de         vacature.

2.         Heb je een kandidaat die wij aan je hebben voorgesteld in dienst genomen? Dan mogen wij       deze persoon pas 24 maanden na die indiensttreding weer benaderen voor een nieuwe opdracht. 

3.         Kandidaten die wij aan je hebben voorgesteld, maar die je niet in dienst hebt genomen, mag je 24 maanden na dat introductiemoment pas in dienst nemen of op een andere manier bij/voor je laten werken. Ook niet als het gaat om een andere functie dan waarvoor wij de overeenkomst met je waren aangegaan.

4.         Punt 3. is heel belangrijk voor ons. Als je je er niet aan houdt, ben je ons direct een boete           verschuldigd van € 25.000,- per kandidaat. Daar komt voor elke dag dat je je niet aan de afspraak houdt € 500,- bij en wij hebben daarnaast nog het recht om schadevergoeding van je vorderen.

 

Einde arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd?

Eindigt de arbeidsovereenkomst met de kandidaat binnen zijn/haar proeftijd? Dan vinden wij dat erg vervelend. Maar natuurlijk werven en selecteren wij graag een nieuwe kandidaat voor je. Wij brengen daarvoor de helft van de afgesproken vergoeding in rekening, exclusief advertentiekosten.

 

Betaling

1.         Als je het met de kandidaat eens bent over de arbeidsvoorwaarden, ben je ons een vergoeding verschuldigd waarvoor wij je een factuur sturen. In de overeenkomst vind je meer informatie over deze vergoeding.

2.         Je betaalt ons binnen 14 dagen na de factuurdatum. Doe je dit niet? Dan ben je ons direct een rente van 1,5% (of de wettelijke rente als die op dat moment hoger is) per maand verschuldigd. De rente begint 14 dagen na de factuurdatum te lopen en eindigt als je het gehele bedrag betaald hebt.

3.         In de volgende gevallen ben je ons meteen (er geldt dan dus geen betalingstermijn van 14        dagen) de vergoeding verschuldigd:

§  als je failliet gaat;

§  bij jouw surseance van betaling;

§  bij een beslag op jouw goederen.

4.         Moeten we gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten maken om ervoor te zorgen dat je onze vordering betaalt? Dan moet je dit ook aan ons vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.

5.         Als je ons een betaling doet, ziet deze eerst op de kosten, dan op de verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

 

Onderzoeksplicht

1.         Wij gaan ervan uit dat de informatie die een kandidaat over zichzelf aan ons heeft gegeven        klopt.

2.         Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van referenties en een eventuele controle van cv, diploma’s etc. Dat doen wij niet voor je.

 

SKOUT in de fout?

Als je vindt dat wij iets niet goed hebben gedaan, laat ons dit dan direct schriftelijk weten. En geef          daarbij zo precies mogelijk aan wat wij volgens jou niet goed hebben gedaan. Wij kunnen daar dan     passend op reageren en eventueel onze fout herstellen. Is dat niet meer mogelijk of zinvol? Dan zijn           wij beperkt aansprakelijk. Lees daarvoor de tekst onder  ‘aansprakelijkheid’.

 

Uitsluiting en beperking van onze aansprakelijkheid

1.   Wij doen er alles aan om voor jou een geschikte kandidaat te vinden. Maar wij geven je nooit de garantie dat de voorgestelde kandidaat ook daadwerkelijk geschikt zal blijken als hij/zij bij jou in dienst is. Je kunt ons daarvoor dan ook niet aansprakelijk stellen.

2.   Veroorzaakt een kandidaat, met wie je na onze werving en selectie een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, op wat voor een manier dan ook schade? Dan zij wij hiervoor nooit aansprakelijk, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van ons.

3.         Lijd jij schade omdat wij niet of niet goed genoeg de verplichtingen uit deze overeenkomst zijn    nagekomen? Dan zijn wij daarvoor, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

4.         Wij beperken eventuele aansprakelijkheid tot maximaal de volledige factuurwaarde en als de     overeenkomst langer loopt dan 3 maanden, tot de factuurwaarde over de laatste 3 maanden.

5.         Zijn wij een afspraak uit de overeenkomst niet goed nagekomen? Dan moet je dit zo snel           mogelijk schriftelijk  bij ons melden. Jouw vordering tot schadevergoeding vervalt 1 jaar nadat je dit gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Geheimhouding

1.    Informatie is vertrouwelijk als dat blijkt uit de aard ervan of als dat door jou of ons is aangegeven. Jij en wij zijn verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Behalve als de wet of rechter bepaalt dat de informatie aan een derde moet worden gegeven.

2. Verstrekken wij (natuurlijk nadat hij/zij daarmee akkoord is) de gegevens van een kandidaat aan je? Dan moet je deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Je mag deze gegevens dus   niet aan een ander geven of openbaar maken. In onze privacyverklaring lees je precies hoe  wij met persoonsgegevens omgaan.


Welk recht en welke rechter?

1.         Op alle overeenkomsten die je met ons sluit is altijd het Nederlandse recht van toepassing.

2.         Krijgen wij met elkaar een meningsverschil en lukt het niet om daar zonder rechter uit te             komen? Dan is de rechter in Utrecht bevoegd.